ក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពអាចជឿទុកចិត្តបាននៃផលិតផលជាច្រើនឆ្នាំនៃការផលិតបទពិសោធនិងល្អឥតខ្ចោះសេវាក្រោយលក់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានបង្កើតឡើងជាម៉ាកជ័យដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងម៉ាស៊ីន Contactor ac, ឧបករណ៍បញ្ជាសីតុណ្ហភាពបានអាហារគ្រឿងម៉ាស៊ីនប្លាស្ទិច, woodworking គ្រឿងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចក្រសេរ៉ាមិចអតិថិជនឧស្សាហកម្ម មួយចំនួនធំនៃលទ្ធកម្មគុណភាពនៃផលិតផលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយភាគច្រើននៃអ្នកប្រើដែលបានកាន់កាប់ទីតាំងទីផ្សារជម្រើសទេ។